Välbesökt 25-årsjubileum för LmT (se länk)

LmT:s kvartssekel firades med återblickar, ”State of the Art” utveckling, vårdvardag och debatt mellan politiker och experter. Mötet ingick i Svenska Läkaresällskapets serie av Tisdagssammankomster. Vi tackar våra medverkande för deras strålande insatser och noterar deras önskan om ännu mer ”verkstad” i det svenska tobaksförebyggande arbetet. En inspelning från mötet kan ses här Läkare mot Tobak 25 år

 

Årsmöte och 25-årsjubileum 25 april 2017

Läkare mot Tobak fyller 25 år i år. I samband med Årsmötet arrangerar föreningen ett program med viktiga beslutsfattare, organisations-företrädare och experter under rubriken ”Läkare mot Tobak – då, nu och sedan?”

Årsmötet hålls 16.30 – 17.30 på Läkaresällskapet

Jubileumsprogrammet:

Läkare mot Tobak 25 år – då, nu och sedan. Tisdagsseminarium 25 april kl 18-19.30 på Svenska Läkaresällskapet 

18.00-18.05

Välkomna! Stefan Lindgren, ordf Svenska Läkaresällskapet

18.05-18.20

Läkare mot Tobak 25 år – några snapshots. Hans Gilljam, ordf Läkare mot Tobak

18.20-18.30

Hur hälsofrämjande har läkarutbildningen blivit? Åsa Wetterqvist, Svensk Förening för Allmänmedicin.

18.30-18.40

Kvalitetsregister för rökavvänjning – Danmark visar vägen. Hanne Tønnesen, prof Lund

18.40-18.50

Rökfri operation – hur går det med implementeringen? Olle Svensson, prof Umeå

18.50-19.00

Hur stödjer Forte tobaksforskning? Peter Allebeck, prof Forte & KI

19.00-19.10

Rökningens effekter – bildligt talat. Så minns vi Lennart Nilsson. Gunilla Bolinder, Läkare mot Tobak

19.10-19.25

Tobacco Endgame-målet 2025 – hur når vi dit? Diskussion med Margareta Kristenson, ledamot Komm. f. jämlik hälsa, Hans Hoff, riksdagsledamot (S), Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L), Anders W Jonsson, riksdagsledamot (C) och Göran Boëthius, LmT, ordf Tobaksfakta.

19.25-19.30

Avslutning – Johan Styrud, styrelseledamot Sveriges läkarförbund

 

Endgamesymposiet, sammandrag och hela

I september 2016 stod LmT och Tobaksfakta som värdar för ett 2-dagars internationellt Tobacco Endgame-Symposium. Här presenteras två entimmars urval koncentrerat till de internationella bidragen plus diskussioner. Hela materialet på ca 14 timmar finns också att tillgå. Flash Player krävs.

I sammandragen beskrivs Tobacco Endgame i Nya Zealand, Irland, Finland och Sverige. Strategierna kan variera men målet är detsamma. Internationella experter menar att Sverige har många fördelar i sin strävan men har också funnit svagheter. Här finns mycket att lära.

Endgame-symposium, dag 1

Endgame-symposium, dag 2

 

 

Symposiet i sin helhet – 14 tim – finner du nedan:

Endgame torsdag 22/9 hela dagen

Endgame fredag 23/9 hela dagen

 

Doktorpodden intervjuar Olivia Wigzell

Doktorpodden, är en podcast om kroppen, diagnoser och sjukdomsförebyggande insatser. Skaparen, C-O Svensson är allmänläkaren som förklarar vanliga sjukdomars orsak, förlopp och behandling så att alla kan förstå. Sedan 2015 är Carl-Olof Svensson också styrelseledamot i Läkare mot Tobak. Det föll sig därför naturligt för honom att bl.a. ställa frågor om prevention och om tobak till Socialstyrelsens Generaldirektör Olivia Wigzell vid ett möte dem emellan. Intervjun kan höras här:

Intervju med GD Olivia Wigzell

Lyckat Berzeliussymposium om Endgame

Ett åttiotal personer, inkl. föreläsare, deltog i symposiet den 22 & 23 september 2016. Vi fick mycket beröm för valet av föreläsare och hur symposiet genomfördes. Mötet filmades och kommer att publiceras här inom kort. Detta var det första internationella mötet någonsin som enbart handlat om Tobacco Endgame. De olika strategierna och erfarenheterna från Irland, Nya Zealand, Finland och Sverige kommenterades av ledande experter och gav oss viktiga uppslag för det fortsatta arbetet. Det finns både likheter och skillnader och de jämförelserna blev särskilt berikande. Efter symposiet står det helt klart att ett mål för tobaksarbetet som det formuleras i Tobacco Endgame, d.v.s. < 5 % dagligrökare år 2025 är viktigt, inspirerande och möjligt att nå.

 

_dsc0526-80

Ansvariga för mötet: Göran Boëthius och Hans Gilljam

Föreläsarnas powerpoint-presentationer kan ni finna här: http://www.sls.se/Utbildning/Berzeliussymposier/tobaccoendgame/Speakers-ppt/

Inloggning med namn: BZ92 och lösen: Speakers

 

 

 

Berzeliussymposium om Tobacco Endgame

Ett internationellt symposium arrangerat av Läkare mot Tobak och Tankesmedjan Tobaksfakta kommer att äga rum den 22-23 september 2016 i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Temat är ”Tobacco Endgame – Swedish Style” och för första gången kommer ”Tobacco Endgame” att vara övergripande tema för en internationell konferens. En länk till anmälan och program finner du här Berzeliussymposium

Fyra länder, vars regeringar har tagit beslut om att stödja en Endgame-strategi, kommer att jämföra sina erfarenheter och internationella experter kommer att värdera och diskutera den bästa vägen mot ett rökfritt, eller helt tobaksfritt samhälle. Forskare och aktörer från Nya Zealand, Irland, Finland, Sverige, Belgien och USA kommer att finnas på plats. Representanter för riksdag och viktiga institutioner liksom myndighetsföreträdare och inhemska forskare och aktörer berättar om sina delar i en Endgame-strategi.

Symposiet kommer att arbeta interaktivt. Deltagarnas åsikter kommer att höras via mentometerteknik.

 

Nedan finns ett detaljerat program över de två dagarna: (Inom parentes ses presentation och frågestund i minuter).

 

Dag 1 22/9

09.00-10.00, Registrering och kaffe/te

Moderatorer: Gunilla Bolinder Karolinska Institutet, Co-moderator Hampus Holmer Lunds Universitet

10.00 -10.15

Välkomna, introduktion och information
Hans Gilljam, Karolinska Institutet och Läkare mot Tobak

 

10.15 -10.35 (15+5)

Tobaksbruk– i Global Burden of Disease och NCD
Peter Friberg, Göteborgs universitet

 

10.40 -11.00 (15+5)

Tobacco Endgame – etiska aspekter
Ingemar Engström, Örebro Universitet

 

11.00 -11.05 Bensträckare

 

11.05 -11.40 (30+5)

Tobacco Endgame: Strategiska överväganden

Ruth Malone University of California, San Francisco, USA

 

11.45 -13.00 Lunch med “möt experterna”

 

13.00 -13.20 (20)

Tobaksfritt New Zealand 2025
Richard Edwards, Otago University, New Zealand

 

13.25 -13.45 (20)

Tobaksfritt Irland 2025

Luke Clancy, University of Dublin, Irland

 

13.45 – 13.50 Bensträckare

 

13.50 -14.10 (20)

Tobaksfritt Finland 2030

Antero Heloma, National Institute for Health and Welfare, Finland

 

14.15 -14.35 (20)

Rökfritt Sverige 2025

Göran Boëthius, Tobaksfakta – oberoende tankesmedja

 

14.35 – 15.05 Paus, kaffe/förfriskningar

 

15.05 -15.50 (45)

Sammanfattning av fyra exempel – Likheter? Skillnader? Förutsättningar?

Kenneth Warner University of Michigan, Ann Arbor, USA

Panel med ovan nämnda presentatörer

 

15.55 -16.15 (20)

Vägen framåt.

Anna-Lena Sörenson, Riksdagsledamot (S) Vice Ordf. Socialutskottet och

Emil Broberg, 3:e Vice Ordf. Sveriges Kommuner och Landsting

 

16.20 – 16.40 (15+5)

Tobaksprevention – läkarens roll i politiken
Barbro Westerholm, Riksdagsledamot (L) Sveriges Riksdag

 

19.00-22.00 Symposiemiddag

 

Dag 2 23/9

09.00 -09.05

Välkomna

Hans Gilljam

 

09.05 -09.25 (15+5)

Hur stöttar vi aktivt genomförandet av ett rökfritt Sverige 2025?

Anna Bessö, Folkhälsomyndigheten.

 

09.30 -09.50 (15+5)

Optimering av avvänjningsstödet för alla I Sverige

Iréne Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen

 

09.55 -10.15 (15+5)

Rökavvänjning i kliniken – hur ser evidensen ut?

Hanne Tønnesen, Universiteten i Lund & Köpenhamn 

 

10.15 – 10.45 Kaffe/te

 

10.45 -11.30 (40+5)

En mer hälsoinriktad medicinsk utbildning för att säkra framtidens hälso- och sjukvård.

Panel med Moderatorerna, David Nathanson KI/Södersjukhuset och ST-läkare (namn avvaktas)

 

11.30 -12.00

Lunchwrap med mingel vid ståbord

 

12.00 –12.20 (15+5)

Tobacco Endgame – förväntat svar från tobaksindustrin
Luk Joossens, Association of European Cancer Leagues, Bryssel, Belgien

 

12.25 – 12.45 (15+5)

Tobaksrökningens kostnader – idag och i morgon

Geronimo Salomón Holmer, Folkhälsomyndigheten

 

12.50 -13.10 (15+5)

Tobacco Endgame – en viktig förutsättning för att minska hälsoklyftorna Olle Lundberg, Ordf. Kommissionen för jämlik hälsa

 

13.10 – 13.15 Bensträckare

13.15 -14.00 (45)

Diskussion och avslut

Hans Gilljam med panel

14.00 SLUT

Programmet kommer inte att webb-sändas men spelas in.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6:e Tobacco Endgame-seminariet den 31/5

Missa inte det 6:e Tobacco Endgame-seminariet som äger rum tisdagen den 31 maj i Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm. Delta själv kostnadsfritt eller via webben.

Anmäl dig här

Webbsänt seminarium:  Seminariet kan följas genom webbsändning – i realtid och efteråt.

Preliminärt Program 31/5 kl 13-16

Del 1

Välkomna! Detta är Tobacco Endgame i dag. Göran Boëthius, Lena Sjöberg
-Tobaksvanor i dagens invandrargrupper – vad vet vi?
-Barnets rätt i tobaksfrågan (BRiT-projektet) i ett flyktingperspektiv. Maria Schöld, Tobaksfakta
-Nationella organisationers roller och möjligheter avseende tobaksförebyggande stöd i flyktingsituationen. Iréne Nilsson Carlsson,  Socialstyrelsen, Ingrid Millet, Folkhälsomyndigheten och Anna Östbom, Sveriges Kommuner och Landsting
-Sluta Röka Linjen – klarar stöd på flera språk! Ann Post, Stockholms läns landsting
-Så tacklar vi utmaningarna i Gävleborg. Birgitta Enmark, Tammouz Obeid, folktandvården Gävleborg
-Tobaksbruk och Ramadan. Aktiviteter i Stockholmsområdet. Agneta Alderstig, VISIR

Förfriskningar
Del 2

– Neutrala tobaksförpackningar – erfarenheter från införandet i Australien. Kylie Lindorff, Chair, Cancer Council Victoria,    Melbourne, Australien.
-Vad säger det aktuella Slutbetänkandet av Tobaksdirektivsutredningen om ett svenskt införande?
Diskussion

De stulna åren – om rökning & mental hälsa

Rapporten, som sammanställts av frivilligorganisationen ASH i Storbritannien är ett upprop till handling. Den utmanar vanföreställningen att tobaksberoende hos personer med mental sjukdom är såväl oundvikligt som omöjligt att behandla. Tobaksrökningen i Sverige har minskat till ca 10% dagligrökare men bland personer med psykiatriska diagnoser och/eller beroendetillstånd ser man nivåer på 60-70%! Rapporten utgör ett stöd för det arbete som bl.a. bedrivs vid Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård i Malmö av Prof Hanne Tønnesen och vid Beroendecentrum, Stockholm av Dr Adam Fürbach.

The Stolen Years

Riksdagen skärper tobakslagen

Riksdagen röstade den 6 april 2016 ja till flera viktiga förändringar i tobakslagen. Förändringarna görs för att anpassa den svenska lagen till EU:s nya tobaksproduktdirektiv. Direktivet syftar bland annat till att göra tobak mindre attraktiv för främst ungdomar. Beslutet innebär också att hälsovarningarna på cigarettpaketen ska bli större och täcka 65 procent av paketets fram- och baksida. De kommer även att bestå av både text och bild och Sluta-Röka-Linjen 020-840000 kommer att tryckas på alla paket. Tobaksförpackningar får inte heller likna livsmedel eller kosmetiska produkter.

Lagskärpningarna träder i kraft den 20 maj 2016.

Hela förslaget kan läsas här: Lagförslaget

Aktuellt

  • Upprörande rapport från Storbritannien

    Royal College of Physicians – britternas motsvarighet till Svenska Läkaresällskapet – släppte i juni 2018 en rapport om hur vården där, liksom i Sverige, försummar sitt uppdrag. Vi talar inte Läs vidare

  • Nya nikotinprodukter ändrar spelreglerna

    Under 2018 har Swedish Match lanserat en ny produkt som påminner om portionssnus i form och storlek men som inte innehåller tobak. Däremot är nikotin tillsatt och det hela är Läs vidare

  • San Fransisco röstade för ett förbud mot smaksatt tobak

    Den 5 juni 2018 röstade man i San Fransisco för att smaktillsatser i tobaks- och nikotinprodukter inte längre ska tillåtas. Därmed förbjuds t.ex. mentolcigaretter och smaksatta vätskor till e-cigaretter. Utslaget Läs vidare

Från vårt Facebook-flöde

Cannot Display Feed

Pls check if the Facebook page exists or not.

Besök våra hemsidor

Adress

Läkare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 8 669 81 58
E-post: info@ymtkansli.org