Upprörande rapport från Storbritannien

Royal College of Physicians – britternas motsvarighet till Svenska Läkaresällskapet – släppte i juni 2018 en rapport om hur vården där, liksom i Sverige, försummar sitt uppdrag. Vi talar inte om en liten miss utan ett missförhållande som har vida konsekvenser för såväl hälsa som jämlikhet och ekonomi. Rapporten uppdaterar dessutom det senaste om rökningens skadeverkningar. LmT kommenterar ur svenskt perspektiv:

Tobaken i Sverige 2018

I Sverige röker man mindre än i jämförbara länder. Det har f.a. historiska orsaker eftersom vi aldrig nådde de förfärande höga nivåerna på 70-90 % i den vuxna, manliga befolkningen som rapporterades i de flesta europeiska länder. Varför blev det så? Tobaksindustrin hävdar att det var snuset som var orsaken men den förklaringen saknar vetenskapligt stöd. Snuset spelade en roll på marginalen, ingen huvudroll. Den svenska tobakspolitiken har inte varit särskilt drivande. I en jämförelse har vi snarast dragit benen efter oss och ingalunda legat i framkant. Forskare i andra länder pekar ofta på det arbete som ideella organisationer lagt ner i vårt land men det finns säkert andra faktorer att gräva fram för intresserade historiker.

Vård som inte hjälper

Fortfarande röker runt 1 miljon svenskar och det är ett misslyckande. Till särskilt eftersatta områden måste vi räkna den svenska vårdens oförmåga att utveckla den potential som ligger i att hjälpa våra patienter att sluta röka. Trots att det finns evidensbaserade rapporter (SBU) och riktlinjer (Socialstyrelsen) för att stödja rökslut sedan 20 år tillbaka, har besvärande lite hänt. På vårdcentraler och sjukhus skrivs patienter in och ut utan att tillfrågas om de röker. Och om de tillfrågas erbjuds de sällan hjälp och nästan aldrig får de hjälp direkt. Vårt upprepade misslyckande att åtgärda den största, förebyggbara orsaken till förtida död och ohälsa i Sverige får inte fortsätta.

Uppströms snarare än nedströms

Vart 8:e dödsfall är tobaksrelaterat och 100 000 vårdtillfällen skylls varje år på rökningen. Multisjuklighet har blivit ett svårlöst kliniskt dilemma och ingen enskild förebyggbar faktor skapar så mycket multisjuklighet som cigaretten. Den som inte vill lägga lite energi på att förebygga får betala med sjukdom och tidiga dödsfall.

Rökslutarstöd inte bara förebygger

För stora patientgrupper är rökstopp den enda verksamma behandlingen. Det tydligaste exemplet är folksjukdomen KOL. Behandling för KOL som inte innehåller rökstopp till varje pris, är att leda patienten ner i graven.

Oetiskt att inte erbjuda rökstopp

Royal College of Physicians – brittisk motsvarighet till Svenska Läkaresällskapet – har skrivit en utförlig rapport om tobaksrökningens risker och de vägar som leder bort från denna skapade och förebyggbara hälsokatastrof. Man menar att rökslutarhjälp ska erbjudas alla patienter som standard i alla vårdmöten och att det ska betraktas som oetiskt om så inte blir fallet.

Klicka på länken nedan. Gå ner på sidan, ner till Downloads och klicka på ”Hiding in plain sight”

Rapport från Royal College of Physicians

 

Nya nikotinprodukter ändrar spelreglerna

Under 2018 har Swedish Match lanserat en ny produkt som påminner om portionssnus i form och storlek men som inte innehåller tobak. Däremot är nikotin tillsatt och det hela är smaksatt med olika fruktsmaker. Produkten har fått namnet ZYN och det handlar uppenbarligen om att närma sig läkemedelsindustrins nikotinläkemedel. Om lagstiftarna kommer ett klassa ZYN som ett livsmedel så undgår Swedish Match att göra de dyra prövningar som läkemedelsförordningen kräver. Då skulle ZYN självklart inte få marknadsföras som rök- eller snusslutarhjälp, men reklambyråernas uppfinningsförmåga ska inte underskattas! Läs Tobaksfaktas artikel nedan.

ZYN-en ny tobaksprodukt

San Fransisco röstade för ett förbud mot smaksatt tobak

Den 5 juni 2018 röstade man i San Fransisco för att smaktillsatser i tobaks- och nikotinprodukter inte längre ska tillåtas. Därmed förbjuds t.ex. mentolcigaretter och smaksatta vätskor till e-cigaretter. Utslaget var tydligt, 68% för förbudet och 31% emot. En snabb spridning av de minsta e-cigaretterna, ex. JUUL, bland skolelever anses ligga bakom initiativet. Nytt förbud mot smaksatt tobak

E-cigaretter och ”Heat-not-burn”- produkter

Tobaksindustrin har länge förstått att cigaretten är en dödsdömd produkt i det långa loppet. Därför har man experimenterat med mindre giftiga produkter i många år. Tillverkare av E-cigaretter köps nu upp av de stora tobaksjättarna och man har på senare tid börjat marknadsföra ”Heat-not-burn”-produkter för att tillfredsställa ex-rökare som inte kan vara helt utan tobaksrök. Mer finns att läsa under rubriken Fakta ovan.

Norska staten vinner kampen om neutrala snusdosor

Norska staten vann den 6/11 2017 en process i Oslo Byrett (motsv. tingsrätt) om att få införa neutrala snusförpackningar i Norge. Swedish Match hade stämt Norska Staten men förlorade i domstolen på alla punkter. ”Den sterke økningen i snusbruk blant unge kom etter at industrien begynte med snusbokser med ny design og nye farger. Derfor er det særlig viktig at innføringen av standardiserte tobakkspakninger i Norge også omfatter snus. Standardiserte tobakkspakninger vil redusere pakningsdesignens reklameeffekt på unge,” säger Helse- och omsorgsminister Bent Høie.

Länk till det officiella meddelandet: Pressmeddelandet

Vad menas med neutrala förpackningar?

Dosor som endast med standardiserad text avslöjar innehåll och varumärke.

Betydelse för Sverige

När detta skrivs funderar regeringen fortfarande på huruvida neutrala förpackningar är förenliga med tryckfrihetsförordningen. Många experter ser inget sådant hinder.

Snusning – en uppdatering om risker

Läkare mot Tobak samverkar med andra yrkesföreningar i en ambition att hålla våra läsare uppdaterade vad gäller tobakens skadeverkningar. Snusforskning är angeläget då man har så många brukare som i Sverige. Med undantag för registerforskning och snusning bland gravida är forskningsaktiviteten låg. Detta trots att forskare i andra länder är mycket angelägna om att få veta mer om denna, för dem främmande produkt. Läs om snusets risker under FAKTA

Tobaksrökning fortfarande största hälsohotet

Lancet, en av de mest ansedda medicinska tidskrifterna, publicerade 18/9 2017 resultatet av den studie som GBD 2016 Risk Factors Collaborators genomfört. Gruppen, som f.a. finansieras av Melinda och Bill Gates, hade undersökt livsstils-, miljö-, yrkes- och metabola riskers utveckling 1990-2016. Trots att färre röker i många västländer är tobaksrökningen fortfarande den faktor som ger mest ohälsa och död. Den engelska titeln: ”Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016”. Lancet artikel

 

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – slutbetänkande av kommissionen för jämlik hälsa.

I detta slutliga betänkande gör Kommissionen för jämlik hälsa en samlad bedömning av vilka steg som krävs för att ett långsiktigt och hållbart arbete för en god och jämlik hälsa ska kunna fortsätta. Kommissionen diskuterar i slutbetänkandet vilken inriktning arbetet bör ha och vilka åtgärder som kan krävas för att nå regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Ladda ner betänkandet från  http://www.regeringen.se/remisser/2017/08/remiss-av-sou-201747-nasta-steg-pa-vagen-mot-en-mer-jamlik-halsa–forslag-for-ett-langsiktigt-arbete-for-en-god-och-jamlik-halsa/

USA-myndighet föreslår sänkta nikotinhalter i tobaksprodukter

Den amerikanska tillsynsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) föreslog den 28 juli 2017 att berörda myndigheter skulle överväga ett lagförslag om att man successivt skulle sänka nikotinhalten i tobaksprodukter. Avsikten är att minska den beroendeskapande effekten hos tobaksprodukter och därmed göra cigaretter och annan tobak mindre attraktiva. Några andra länder har också nappat på idén och överväger att pröva metoden. FDA

Kommissionens för jämlik hälsa förslag

Kommissionen för jämlik hälsa har kommit med sitt slutbetänkande. De viktigaste förslagen på tobaksområdet är årlig skattehöjning på tobak, exponeringsförbud i detaljhandeln samt utvidgade rökfria miljöer.

Betänkandet i sin helhet finner du här:

Aktuellt

  • Upprörande rapport från Storbritannien

    Royal College of Physicians – britternas motsvarighet till Svenska Läkaresällskapet – släppte i juni 2018 en rapport om hur vården där, liksom i Sverige, försummar sitt uppdrag. Vi talar inte Läs vidare

  • Nya nikotinprodukter ändrar spelreglerna

    Under 2018 har Swedish Match lanserat en ny produkt som påminner om portionssnus i form och storlek men som inte innehåller tobak. Däremot är nikotin tillsatt och det hela är Läs vidare

  • San Fransisco röstade för ett förbud mot smaksatt tobak

    Den 5 juni 2018 röstade man i San Fransisco för att smaktillsatser i tobaks- och nikotinprodukter inte längre ska tillåtas. Därmed förbjuds t.ex. mentolcigaretter och smaksatta vätskor till e-cigaretter. Utslaget Läs vidare

Från vårt Facebook-flöde

Cannot Display Feed

Pls check if the Facebook page exists or not.

Besök våra hemsidor

Adress

Läkare mot Tobaks Kansli
Box 738
101 35 Stockholm, SWEDEN

Besöksadress

Klara Östra Kyrkogata 10
Stockholm

Kontakt

Tel: +46 (0) 8 669 81 58
E-post: info@ymtkansli.org